این پورتال بنا به درخواست و نیاز های سازمان ها طراحی شده و قابلیت ست کردن وظایف و جلسات و همچنین مدیریت مرخصی ها و ماموریت کاربران را دارا میباشد.