قبل
بعد

خدمات ما

تکنولوژی ما

شرکت توسعه تجارت تنیانapple

IOS

شرکت توسعه تجارت تنیان android

ANDROID

شرکت توسعه تجارت تنیان FLASK

FLASK
 

POSTGRESQL
 

MYSQL
 

MONGODB
 

GITLAB
 

شرکت توسعه تجارت تنیان NODE.JS

NODE.JS
 

شرکت توسعه تجارت تنیان DJANGO

DJANGO
 

شرکت توسعه تجارت تنیان